BLUE ART

DESIGN STUDIO

ЦВЕТЪТ на РЕКЛАМАТА

Цитати и мисли на големи артисти

  • Дата 29 ноември 2017
  • КатегорияДизайн Съвети

99 мотивиращи и вдъхновяващи цитата от известни личности

Good designers copy; great designers steal.
Добрите дизайнери копират. Великите – крадат.
— Pablo Picasso

Every child is an artist. The challenge is to remain an artist after you grow up.
Всяко дете е артист. Предизвикателството е в това да останеш артист и след като пораснеш.
— Pablo Picasso

Decoration is just make-up for the wrinkles of the idea.
Декорацията е просто грим, който прикрива бръчките от раждането на идеята.
— Thomas Manss

Just because nobody complains doesn’t mean all parachutes are perfect.
Само защото никой не се оплаква, не означава, че всички парашути са перфектни.
— Benny Hill

When the only tool you own is a hammer, every problem begins to resemble a nail.
Когато единствения ти инструмент е чука, всеки проблем ти изглежда като пирон.
— Abraham Maslow

We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
Можем да решаваме проблемите като влагаме в това същата енергия, с която ги създаваме.
— Albert Einstein

It’s not the paper’s fault that so much shit is printed.
Отпечатването на толкова много глупости не е по вина на използваната хартия.
— Alejandro Magallanes

People ignore design that ignores people.
Хората не се интересуват от дизайн, който не се интересува от тях.
— Frank Chimero

Great design is eliminating all unnecessary details.
Големият дизайн е в отсъствието на излишни детайли.
— Minh D. Tran

The moment clients realize that revisions are not an all-you-can-eat buffet, suddenly they realize they are not hungry.
Веднага щом разберат, че корекциите не са шведска маса, клиентите изгубват апетита си.
— Lester Beall

A great logo isn’t going to make a shitty product any less shitty, any more than a hard worker is going to make a bad boss a compelling leader.
Хубавото лого няма да направи лошия продукт по-добър, така както добрият работник няма да превърне лошия началник в убедителен лидер.
— Christopher Simmons

Every night I pray that clients with taste will get money and clients with money will get taste.
Всяка вечер се моля клиентите с вкус да имат пари, а клиентите с пари – да имат вкус.
— Bill Gardner

If I’d asked people what they wanted, they would have said a faster horse.
Ако бях питал хората какво искат, те щяха да ми отговорят – по-бърз кон.
— Henry Ford

Simplicity and complexity need each other.
Простите и сложните неща се нуждает едни от други.
John Maeda

Learning never exhausts (изчерпвам, изтощавам, изпразва) the mind.
Ученето никога не изтощава ума.
— Leonardo da Vinci

Great stories happen to people who can tell them.
Великите истории се случват на хора, които могат да ги преразкажат.
— Ira Glass

Some designers create things to show you what they did. I design things to tell you what I solved.
Някои дизайнери създават неща, за да покажат какво са направили. Аз създавам неща, за да покажа какъв проблем съм разрешил.
— Brian Yerkes

If you have an apple and I have an apple and we exchange apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.
Ако ти имаш ябълка и аз имам ябълка и ние си ги разменим, тогава и ти и аз все още ще имаме по една ябълка. Но ако аз имам идея и ти имаш идея и си разменим идеите, тогава всеки от нас ще има по две идеи.
— George Bernard Shaw

Photoshop is a privilege, not a right.
Фотошопът е привилегия, не право.
— Dork Tower

Don’t try to be original try to be good.
Не се опитвай да бъдеш оригинален. Опитай да бъдеш добър.
— Paul Rand

We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit.
Ние сме това, което непрекъснато правим. Затова съвършенството не е еднократно действие, а придобит навик.
— Aristotle

The best design tool is a long eraser with a pencil at one end.
Най-добрият дизайнерски инструмент е голяма гума с молив в единия край.
— Marty Neumeier

The strategy in communications is not to sell the 1/4″-inch drill bit, but the 1/4″-inch hole.
Стратегически ход в комуникацията е не да продадеш 1/4 инчова дрелка, а ¼ инчова дупка.
— Robert Louey

Never show fools unfinished work.
Никога не показвай на глупаци недовършена работа.
— Michael Schrage

I’ve been imitated so well I’ve heard people copy my mistakes.
Толкова добре съм имитиран, че хората копират и моите грешки.
— Jimi Hendrix

A well-defined problem is half solved.
Добре дефинираният проблем е наполовина решен.
— Michael Osborne

The difference between a Designer and Developer, when it comes to design skills, is the difference between shooting a bullet and throwing it.
Разликата между дизайнера и предприемача, когато става дума за изява на умения, е колкото разликата между това да изстреляш и да хвърлиш куршум.
— Scott Hanselman

Designers have a dual duty; contractually to their clients and morally to the later users and recipients of their work.
Дизайнерите имат двойна отговорност: договорна към своите клиенти и морална към бъдещите потребители и ползватели на тяхната работа.
— Hans Höger

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Design is knowing which ones to keep.
Творчество е когато си позволиш да правиш грешки. Дизайн е да знаеш кои от тях да избегнеш.
— Scott Adams

Design is in everything we make, but it’s also between those things. It’s a mix of craft, science, storytelling, propaganda, and philosophy.
Дизайнът е във всички неща, които правиш, но и между тях. Той е микс от сила, наука, разказ, пропаганда и философия.
— Erik Adigard

If you know how to use a pencil to draw, you could probably draw anything. Now apply that to everything in life.
Ако знаеш как да изполваш молив за да рисуваш, вероятно ще можеш да нарисуваш всичко. Сега приложи това към всички останали неща в живота.
— Justin Durban

I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it.
Винаги върша това, което не мога, за да се науча как да го направя.
— Pablo Picasso

Chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.
Веригите на навика са твърде леки, за да се усетят и твърде тежки, за да се счупят.
— Warren Buffett

If you don’t have time to read, you don’t have the time or the tools to write.
Ако нямаш време да четеш, ти нямаш времето или способността да пишеш.
— Stephen King

Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see.
Талантът преследва целта както никой друг не умее. Геният се насочва към цели, които никой друг не вижда.
— Arthur Schopenhauer

The sharpness of the sword is not in the edge of the blade, but in the hand of the warrior.
Силата на ножа не е в неговата острота, а в ръката на война.
— Martin Aquino

Sometimes you can draw more inspiration from the people who don’t believe in you, then from the ones who do.
Понякога можеш да се вдъхновиш повече от хората, които не вярват в теб, отколкото от тези, които ти вярват.
— William Childs

Influence is borrowed, inspiration is earneго d. Create opportunities to earn it, and have a plan to capture it.
Влиянието се взема назаем, вдъхновението се печели. Създай възможности да го завоюваш и имай план да го задържиш.
— Cameron Moll

A good designer may not have all the answers, but he knows which questions to ask.
Добрият дизайнер може и да не знае всички отговори, но знае кои въпроси да зададе.
— Rudy Duke

If I want to get hired to do something, I should already be doing it.
Ако искам да ме наемат да правя нещо, вече трябва да съм го направил.
— Trent Walton

Excellence is not a skill, it is an attitude.
Перфектността не е умение, тя е отношение.
— Ralph Marston

Clients are the difference between design and art.
Разликата между дизайна и изкуството е в клиентите.
— Michael Bierut

You can’t build a reputation on what you’re going to do.
Не можете да изградите репутация само върху това, което възнамерявате да правите.
— Henry Ford

Graphic design is the paradise of individuality, eccentricity, heresy, abnormality, hobbies, and humors.
Графичният дизайн е раят на индивидуалността, ексцентричността, ереста, аномалията, хобито и хумора.
— George Santayana

Sometimes there is no need to be either clever or original.
Понякога въобще не е нужно нито да си умен, нито оригинален.
— Ivan Chermayeff

We unfortunately live in a corporate world where group decision making is made to avoid failure rather than to achieve success.
За съжаление живеем в свят, където вземането на групови решения цели избягването на грешки, а не постигането на успех.
— Bill Cahan

Think 8 hours, work 2 hours.
Мисли 8 часа, работи – 2.
— Mirko Ilic

Begin with the end in mind.
Винаги започвай с мисълта за края.
— Lana Rigsby

There are no bad ideas, just bad decisions.
Няма лоши идеи. Има само лоши решения.
— Jacob Cass

Stop looking at yourself as a designer, and start thinking of yourself as a deliverer of ideas.
Спри да се възприемаш като дизайнер. Мисли за себе си като носител на идеи.
— Ståle Melvær

Good design is obvious. Great design is transparent.
Добрият дизайн е очевиден. Великият дизайн е прозрачен.
— Joe Sparano

It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.
Наистина е трудно да създаваш продукти за определени целеви групи. През повечето време хората не знаят какво искат, докато не им го покажеш.
— Steve Jobs

When I am working on a problem, I never think about beauty. I only think about how to solve the problem. But when I have finished, if the solution isn’t beautiful, I know it is wrong.
Когато работя върху някой проблем, никога не мисля за красотата, а само за намирането на решение. Но когато съм на финала и решението не е красиво, тогава си мисля, че то е грешно.
— Richard Buckminster Fuller

Never do anything yourself that you can hire someone else to do, especially if they can do it better.
Никога не прави нещо, което можеш да възложиш на някой друг, особено ако той ще го свърши по-добре.
— Bill Bernback

Inspiration exists, but it has to find you working.
Вдъхновението съществува, но то трябва да те сполети, когато работиш.
— Pablo Picasso

Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.
Дизайнът създава култура. Културата формира ценности. Ценностите определят бъдещето.
— Robert L. Peters

When you make something no one hates, no one loves it.
Когато създаваш нещо, което никой не мрази, няма и кой да го обича.
— Tibor Kalman

Just because you’ve always done it that way doesn’t mean it’s not incredibly stupid.
Само защото винаги си вършил нещо по един определен начин, не значи че той не е невероятно глупав.
— Despair Poster

It took me a few seconds to draw it, but it took me 34 years to learn how to draw it in a few seconds.
Отне ми няколко секунди за да го нарисувам, но 34 години се учих как да го нарисувам за няколко секунди.
— Paula Scher

Art is making something out of nothing and selling it.
Изкуство е да създадеш нещо от нищото и да го продадеш.
— Frank Zappa

Design should never say, “Look at me.” It should always say, “Look at this.”
Дизайнът никога не трябва да казва „Виж мен!”. Той трябва да казва „Виж това!”.
— David Craib

IF YOU MAKE EVERYTHING BOLD, NOTHING IS BOLD.
Когато подчертаваш всичко, тогава всъщност нищо не е подчертано.
— Art Webb

Colors, like features, follow the changes of the emotions.
Цветовете, както и характерите, следват промените в емоциите.
— Pablo Picasso

Less is more.
По-малко е повече.
— Ludwig Mies van der Rohe

Rules can be broken — but never ignored.
Правилата могат да се нарушават, но никога – да се пренебрегват.
— David Jury

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.
Перфектността е постигната, не когато няма какво да се добави, а когато няма какво да се премахне.
— Antoine de Saint Exupéry

If you think it’s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.
Аки си мислиш, че е скъпо да наемеш професионалист, изчакай да видиш какво е да наемеш аматьор.
— Red Adair

Nail the basics first, detail the details later.
Първо лакирай основите, после добавяй детайлите.
— Chris Anderson

Be regular and orderly in your life like a bourgeois, so that you may be violent and original in your work.
Бъди постоянен и подреден в живота си като буржоа, за да можеш да си агресивен и неповторим в работата си.
— Gustave Flaubert

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.
Песимистът вижда трудност във всяка възможност. Оптимистът вижда възможност във всяка трудност.
— Winston Churchill

Advertising is the art of convincing people to spend money they don’t have for something they don’t need.
Рекламата е изкуство да убедиш хората да похарчат пари, които нямат, за нещо, от което нямат нужда.
— Will Rogers

Bad design shouts at you. Good design is the silent seller.
Лошият дизайн крещи срещу теб. Добрият дизайн е мълчалив продавач.
— Shane Meendering

Never stand still. If you stand still, you get lost, because someone else is always moving.
Никога не стой на едно място. Ще се изгубиш, защото някой друг непрекъснато се движи.
— Armin Vit

That’s what all we are: amateurs. We don’t live long enough to be anything else.
Ние винаги ще си останем аматьори. Не живеем достатъчно дълго, за да бъдем нещо друго.
— Charlie Chaplin

Never re-invent the wheel, unless you’re sure the client needn’t go anywhere.
Никога не преоткривай колелото. Освен ако не си сигурен, че клиентът няма да ходи никъде.
— Russell Bishop

Complaining is silly. Act or forget.
Глупаво е д се оплакваш. Действай или забрави.
— Stefan Stagmeister

Good art inspires; Good design motivates.
Доброто изкуство вдъхновява. Добрият дизайн – мотивира.
— Otl Aicher

Now that we can do anything, what should we do?
Сега когато можем да правим всичко, какво ще правим?
— Bill Buxton

A goal is a dream with a deadline.
Целта е мечта с краен срок.
— Napoleon Hill

Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after.
Добрата комуникация е също толкова стимулираща колкото черното кафе. И след нея се заспива също толкова трудно.
— Anne Morrow Lindbergh

Those who say “it’s not personal, it’s just business” are lying. All business is personal, and the best business is very personal.
Който казва „Нищо лично, просто бизнес” лъже. Всеки бизнес е личен, а най-добрият бизнес е твърде личен.
— Richard Lenz

The secret of success is doing something you love, doing it well and being recognized for it.
Тайната на успеха е да правиш каквото обичаш, да го вършиш добре и то да бъде оценено.
— George Carlin

History has remembered the kings and warriors, because they destroyed; art has remembered the people, because they created.
Историята помни кралете и воините, защото те са разрушавали. Изкуството помни хората, защото те са създавали.
— William Morris

Every act of creation is first an act of destruction.
Всяко съзидание започва с разрушение.
— Pablo Picasso

A man who stops advertising to save money is like a man who stops a clock to save time.
Човек, който спира рекламата, за да спести пари, е като човек, който спира часовника, за да спести време.
— Henry Ford

Standards are like toothbrushes, everybody agrees you should have one, but no one wants to use yours.
Стандартите са като четките за зъби. Всеки е съгласен, че трябва да имаш такава и никой не иска да използва твоята.
— Joe Croser

Clients are full of surprises. Design is what you make of the surprises.
Клиентите са пълни с изненади. Въпрос на дизайн е в какво ще превърнеш тези изненади.
— Dan Phillips

You can use an eraser on the drafting table or a sledge hammer on the construction site.
Имаш две възможности – да използваш гума на чертожната дъска или чук на строителната площадка.
— Frank Lloyd Wright

Think like a wise man but communicate in the language of the people.
Мисли като мъдрец, но разговаряй с хората на техния език.
— William Butler Yeats

Genius is 1% inspiration and 99% perspiration.
Гениалните неща се раждат от 1% вдъхновение и 99% пот.
— Thomas Edison

I make all my decisions on intuition. But then, I must know why I made that decision. I throw a spear into the darkness. That is intuition. Then I must send an army into the darkness to find the spear. That is intellect.
Вземам всичките си решения по интуиция. Но след това започвам да се питам защо взех това решение. Да хвърлиш копие в тъмнината – това е интуиция. Да изпратиш след това армия да го търси – това е интелект.
— Ingmar Bergman

Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction.
Всеки интелигентен глупак може да направи нещата по-големи, по-сложни и по-ужасни. Нужно е само едно гениално докосване и голяма доза кураж, за да се тръгне в обратната посока.
— Albert Einstein

When the light turns green, you go. When the light turns red, you stop. But what do you do when the light turns blue with orange and lavender spots?
Когато светне зелено – тръгваш. Когато светне червено – спираш. А какво правиш, когато светне синьо с отблясъци в оранжево и лилаво?
— Shel Silverstein

Always give a little more than you promise.
Винаги давай повече от обещаното.
— The Studebaker Brothers

Deal with the difficult while it is yet easy; Deal with the great while it is yet small.
Справяй се с трудностите, когато все още са леки. Справяй се с големите неща, когато все още са малки.
— Tao Te Ching

Don’t worry about people stealing your design work. Worry about the day they stop.
Не се тревожи, когато ти крадат идеите, а когато спрат да го правят.
— Jeffrey Zeldman

Everyone has a plan until they get punched in the face.
Всеки има план, докато не го ударят в лицето.
— Mike Tyson

When you make something no one hates, no one loves it.
Когато правите нещо, което никой не мрази, никой не го обича.
— Tibor Kalman

Етикети: